คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวศมลพรรณ ภู่เล็ก

Miss.Samolpan Pulek อาจารย์,สาขาวิชาศิลปกรรม


ข้อมูลติดต่อ

    


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ  มหาวิทยาลับบูรพา

ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีมงคล  วิทาเขตธัญบุรี

อนุปริญญา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเพาะช่าง

ประวัติการทำงาน

2551 จัดทำกิจกรรมศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และศิลปะร่วมสมัย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

2551 จัดทำโครงการนิทรรศการออกแบบลวดลายผ้าทอโบราณด้วยคอมพิวเตอร์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  ประจำปีการศึกษา

2551 วันที่ 29 สิงหาคม กันยายน 2551

2552 โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ณ หอศิลป์แห่งชาติ “ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะในจังหวัดอยุธยา

2552 ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้/ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2552-2553 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2553 จัดทำผลงานนิทรรศการ ผลงานนิทรรศการ ผลงานคณะอาจารย์ศิลปกรรม และการออกแบบระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2553 จัดทำโครงการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะสำหรับบุคลากรภายนอก (การอบรมเชิงปฏิบัติ การหล่อเรซิ่น) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2553

2553 จัดทำโครงการนิทรรศการนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะออกแบบประยุกต์ศิลป์รุ่มที่ 4 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2553

2553 จัดทำโครงการนิทรรศการนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะออกแบบประยุกต์ศิลป์รุ่มที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2553

2553 จัดทำโครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาและลายผ้าทอ สาขาวิชาศิลปะ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2553 จัดทำโครงการนิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาสู่ชุมชน

2553 จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 29 ธันวาคม 2553

2553 สัมมนาเรื่องสุนทรียศาสตร์ :ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่กับการทำความเป็นไทยให้กลายเป็นสินค้า วันที่ 24 ธันวาคม 2553

2553 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสาขาวิชาศิลปกรรม ออกแบบประยุต์ศิลป์

2554 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินเรศวรวิจัยครั้งที่ 7

2554 จัดโครงการวิชาการบริการเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหุ่นกระบอกไทยในกระแสวัฒนาธรรมสร้างสรรค์

2554 จัดทำแผงงบประมาณ ปี 2554 โครงการศึกษาดูงานศิลปกรรม

2554 จัดทำและกำกับตัวบ่งชี้/ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2553 -2554 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2554 จัดทำสร้างประติมากรรมหุ่นโคมไฟ งานตรุษจีน 2554

2558 ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ /ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2558 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2558 โครงการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

2558 การศึกษาดูงาน จังหวัดกรุเทพ Museum of Contemporary Art พิพิธภัณฑ์ Moca

 วันที่ 25  มิถุนายน2558

2558 โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรียนการสอนศิลปะ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ2558 ณ จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพง

2559 ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ /ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2559 ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประมาณงาน เรื่อง การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากกะลามะพร้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

2559 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้จากภายนอกห้องเรียน วันที่ 10- 11 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

2559 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

2559  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งวิชาพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.. ๒๕๕๔

2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ วันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560 โครงการทัศนศิลป์สัญจร นครสวรรค์ศิลปิน อ.กมล ทัศนาญชลี สถานที่ตั้ง 56 ART STUDIO .เมือง จังหวัดนครสวรรค์

2560 จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2560  โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปะรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 และศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560 โครงการบริการวิชาการ ประจำปี

2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาภูมิปัญญาพื้นบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

2561 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะร่วมสมัยสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ตึกศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๓๐๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

2562  โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบ International Program สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร พ.. ๒๕๖๓ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

2551 ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจการเรียนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2552 เอกสารแนวทางการออกแบบโครงสร้างเนื้อหา รายวิชา 2132602 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบ E-Learning ชองนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2554 ผลการจัดการเรียนแบบรู้ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการออกแบบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2554  ผลการดำเนินงานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม พ.ศ. 2554 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

2555  การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาและกะลามะพร้าว  มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

2555 ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน รายวิชาจิตวิทยาการออกแบบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2555  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีพื้นฐานทางศิลปะ : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2559 ตีพิมพ์บทความ The Korea association of Art&Design 2016 KSAD International Symposium Incheon korea : Design Contemporary Jewelry Toward Studying the Asean Countries Identity วันที่ 8-12 ธันวาคม 2559

2560 ตีพิมพ์บทความวารสารทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 25 ปีที่ 19

.. 2560

2560 โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาภูมิปัญญาพื้นบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

2563 การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากไม้ไผ่ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

         2564 การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวชุมชนหัวเขาตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกแบบร่วมสมัย

ผลงานสร้างสรรค์

ประสบการณ์งานด้านศิลปะและการออกแบบ

2551 ร่วมการประกวดออกแบบรูปภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ได้จากการประมูลของจังหวัดนครสวรรค์

2555 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo Contest) สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

2555 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนามหาลัยขอนแก่น

2555 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 ร่วมประกวดภาพถ่ายนกในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “นกกับความงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ “ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราขกุมารี เจ้าฟ้าของคนเดินดินในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ 60 พรรษ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

2559  ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2560 ออกแบบฉากไวนิลและแผ่นพับงานครบรอบ 40ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2560 ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560

2560 ออกแบบแผนผังงานเกษียณอายุราชการคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2560  ออกแบบซุ้มรับปริญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2561 ออกแบบซุ้มจัดงานเลี้ยงปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2561 กรรมการตัดสินงานประกวดวาดภาพระบายสี อาชีพในฝัน อัจฉริยะ วัยมันส์ 4.0” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ธนาคารออมสิน ภาค 6

2561 ออกแบบของที่ระลึกดอกไม้ประจำคณะดอกแคแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

2560 โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาภูมิปัญญาพื้นบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ