คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมลพรรณ ธนะสุข

Miss.Samolpan Thanasuk อาจารย์,สาขาวิชาศิลปกรรม


ข้อมูลติดต่อ

    

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ  มหาวิทยาลับบูรพา

ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีมงคล  วิทาเขตธัญบุรี

อนุปริญญา ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเพาะช่าง

ประวัติการทำงาน

2551 จัดทำกิจกรรมศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และศิลปะร่วมสมัย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

2551 จัดทำโครงการนิทรรศการออกแบบลวดลายผ้าทอโบราณด้วยคอมพิวเตอร์สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  ประจำปีการศึกษา

2551 วันที่ 29 สิงหาคม กันยายน 2551

2552 โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ณ หอศิลป์แห่งชาติ “ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะในจังหวัดอยุธยา

2552 ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้/ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2552-2553 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2553 จัดทำผลงานนิทรรศการ ผลงานนิทรรศการ ผลงานคณะอาจารย์ศิลปกรรม และการออกแบบระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2553 จัดทำโครงการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะสำหรับบุคลากรภายนอก (การอบรมเชิงปฏิบัติ การหล่อเรซิ่น) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2553

2553 จัดทำโครงการนิทรรศการนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะออกแบบประยุกต์ศิลป์รุ่มที่ 4 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2553

2553 จัดทำโครงการนิทรรศการนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะออกแบบประยุกต์ศิลป์รุ่มที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2553

2553 จัดทำโครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาและลายผ้าทอ สาขาวิชาศิลปะ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2553 จัดทำโครงการนิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาสู่ชุมชน

2553 จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 29 ธันวาคม 2553

2553 สัมมนาเรื่องสุนทรียศาสตร์ :ศิลปะยุคหลังสมัยใหม่กับการทำความเป็นไทยให้กลายเป็นสินค้า วันที่ 24 ธันวาคม 2553

2553 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสาขาวิชาศิลปกรรม ออกแบบประยุต์ศิลป์

2554 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินเรศวรวิจัยครั้งที่ 7

2554 จัดโครงการวิชาการบริการเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหุ่นกระบอกไทยในกระแสวัฒนาธรรมสร้างสรรค์

2554 จัดทำแผงงบประมาณ ปี 2554 โครงการศึกษาดูงานศิลปกรรม

2554 จัดทำและกำกับตัวบ่งชี้/ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2553 -2554 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2554 จัดทำสร้างประติมากรรมหุ่นโคมไฟ งานตรุษจีน 2554

2558 ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ /ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2558 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2558 โครงการสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

2558 การศึกษาดูงาน จังหวัดกรุเทพ Museum of Contemporary Art พิพิธภัณฑ์ Moca

 วันที่ 25  มิถุนายน2558

2558 โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรียนการสอนศิลปะ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ2558 ณ จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพง

2559 ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ /ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในและภายนอกประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

2559 ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบประมาณงาน เรื่อง การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากกะลามะพร้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

2559 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้จากภายนอกห้องเรียน วันที่ 10- 11 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

2559 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

2559  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งวิชาพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.. ๒๕๕๔

2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ วันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560 โครงการทัศนศิลป์สัญจร นครสวรรค์ศิลปิน อ.กมล ทัศนาญชลี สถานที่ตั้ง 56 ART STUDIO .เมือง จังหวัดนครสวรรค์

2560 จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2560  โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ศิลปะรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 และศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 63 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560 โครงการบริการวิชาการ ประจำปี

2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาภูมิปัญญาพื้นบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

2561 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะร่วมสมัยสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ตึกศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระหว่างวันที่ ๓๐๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

2562  โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบ International Program สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตร พ.. ๒๕๖๓ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

2551 ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจการเรียนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2552 เอกสารแนวทางการออกแบบโครงสร้างเนื้อหา รายวิชา 2132602 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบ E-Learning ชองนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2554 ผลการจัดการเรียนแบบรู้ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการออกแบบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2554  ผลการดำเนินงานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม พ.ศ. 2554 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

2555  การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาและกะลามะพร้าว  มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

2555 ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผลสมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน รายวิชาจิตวิทยาการออกแบบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2555  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีพื้นฐานทางศิลปะ : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2559 ตีพิมพ์บทความ The Korea association of Art&Design 2016 KSAD International Symposium Incheon korea : Design Contemporary Jewelry Toward Studying the Asean Countries Identity วันที่ 8-12 ธันวาคม 2559

2560 ตีพิมพ์บทความวารสารทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 25 ปีที่ 19

.. 2560

2560 โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาภูมิปัญญาพื้นบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

2563 การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากไม้ไผ่ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

         2564 การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวชุมชนหัวเขาตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการออกแบบร่วมสมัย

ผลงานสร้างสรรค์

ประสบการณ์งานด้านศิลปะและการออกแบบ

2551 ร่วมการประกวดออกแบบรูปภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ได้จากการประมูลของจังหวัดนครสวรรค์

2555 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo Contest) สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

2555 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการสถาปนามหาลัยขอนแก่น

2555 ร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 ร่วมประกวดภาพถ่ายนกในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “นกกับความงามในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ “ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราขกุมารี เจ้าฟ้าของคนเดินดินในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ 60 พรรษ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

2559  ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2560 ออกแบบฉากไวนิลและแผ่นพับงานครบรอบ 40ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2560 ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560

2560 ออกแบบแผนผังงานเกษียณอายุราชการคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2560  ออกแบบซุ้มรับปริญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2561 ออกแบบซุ้มจัดงานเลี้ยงปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2561 กรรมการตัดสินงานประกวดวาดภาพระบายสี อาชีพในฝัน อัจฉริยะ วัยมันส์ 4.0” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ธนาคารออมสิน ภาค 6

2561 ออกแบบของที่ระลึกดอกไม้ประจำคณะดอกแคแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

2560 โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาภูมิปัญญาพื้นบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาวัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ