คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวชนิภรณ์ ภู่มณี

Chaniporn Bhoomanee อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

Office: 312, Building 3, English Division
Faculty of Hamanities and Social Sciences
Nakhon Sawan Rajabhat University

Office Tel. 056 219 100 - 2226
Tel. 081 181 2167
E-mail: chaniporn.b@nsru.ac.th

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

  • 2016 M.A. in Applied Linguistics (International Program) Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • 2013 B.A. in English, minor in French University of Phayao, Phayao, Thailand (Second-class honors)
  • Certificate (2018) : Intensive English Training Program for Academic Staff, University of Malaya, Malaysia
  • Certificate (2014) : Powerful Tools for Teaching and Learning: Digital Storytelling, University of Houston, USA (Online Study)

 

ประวัติการทำงาน

  • 2016 - Present - A lecturer in Foreign languages Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University
  • 2016 - A committee in the National and International ThaiSim Conference 2016
  • 2015 - A trainer of the project “Sharing Knowledge: Enhancing Writing Skill” held by Faculty of Liberal Arts, Mahidol University 

รางวัลที่เคยได้รับ

  • 2015 - A very good award by Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest: “Digital media for the campaign to make conscience of adoring the nation, religion, and HM the King
  • 2012 - 2013 - AMCHAM Scholarship Students (The American Chamber of Commerce in Thailand)

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 

Bhoomanee, C. & Phothisuwan, P. (2019). A corpus-based study: high frequency use of temporal connectors in written text between native speakers and Thai learners. The Academic Journal Faculty of Hamanities and Social Sciences. Nakhon Sawan Rajabhat University, 6(2), pp. 1-14.

Naruemon, D., Pothisuwan, P., and Bhoomanee, C. (2019). Questions in English language classrooms. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities, 9(16), 17 – 32. (TCI กลุ่ม 1)

Bhoomanee, C. & Soranastaporn, S. (2018). A Comparison of Moves and Language Use in the Abstracts of Laboratory Animal science Review Articles and Cell Biology Research Articles. The Liberal Arts Journal, Mahidol Unoversity 1(1), 29-57.

Bhoomanee, C. & Soranastaporn, S. (2017). A study of move sequencing and language use of review article abstracts in the laboratory animal field.Pasaa Paritat Journal, 32, 1-28.

Bhoomanee, C. & Soranastaporn, S. (2015). A study of move analysis in laboratory animal research article abstracts.  In Ratchattranon, W. (Ed.), 7th National and International Conference on Humanities and Social Science (pp. 98-106). Bangkok, Thailand: Kasetsart University.

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ