คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ.ดร. รังสรรค์ หล้าคำจา

Rungsan Lakhamja, Ph.D. อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ 319 

เบอร์โทรศัพท์ 056 219 100-29 ต่อ 2218


ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติการทำงาน

 • 2553 - ปัจจุบัน: ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • 2564 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

 • 2560 - 2564: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • 2554 - 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 • 2552 - 2553: ตำแหน่ง ครู โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

 • 2549 - 2551: ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการอบรมวิธีการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • รังสรรค์ หล้าคำจา. (2565). การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 18(1), 41-63.
 •  
 • Sonthirak, T., Lertphatiwong, S., Boonjanda, P., Lakhamja, R. & Raweangwan, W. (2022). The Effects of Total Physical Response and Storytelling on English Major Undergraduate Student’s Listening and Speaking Skills. Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal. 13(1). 17-30.

 •  
 • รังสรรค์ หล้าคำจา, ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, วิมลพร ระเวงวัลย์, ฐิติรัตน์ รักษาศรี และภาวิณี บุญจันดา. (2564). การบูรณาการวิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี. วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(2), 18-29.
 •  
 • ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ภาวิณี บุญจันดา, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2), 81-94.
 •  
 • ภาวิณี บุญจันดา, ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ฐิติรัตน์ รักษาศรี, รังสรรค์ หล้าคำจา, และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2), 95-110.
 •  
 • ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ดาเรศ นฤมล, ประจักร์ รอดอาวุธ, รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1), 281-298.
 •  
 • Lakhamja, R. & Tachom, K. (2022). Implementing the Triangulation Teaching Techniques to Enhance English Speaking Skills for Thai Undergraduate Students. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(2).
 •  
 • Lakhamja, R. & Tachom, K. (2019). The Development of English Speaking Skills Using the Triangulation Teaching Techniques for Thai EFL Students: Preliminary Results. The Academic Journal Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University, 6(2), 39-60.
 •  
 • รังสรรค์ หล้าคำจา. (2561). การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
 •  
 • รังสรรค์ หล้าคำจา. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการฝึกทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เรียนวิชา 2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินเครื่องมือในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินหนังสือ เรื่อง "พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนระดับอุดมศึกษา" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน" หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา" หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ

 • Lakhamja, R. (in press). Business English 2. Nakhon Sawan: Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhon Sawan Rajabhat University.
 • Lakhamja, R. (2017). English for Business Communication. Nakhon Sawan: Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhon Sawan Rajabhat University.
 • Lakhamja, R. (2015). Business English 1. Nakhon Sawan: Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhon Sawan Rajabhat University.