คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ.ดร. รังสรรค์ หล้าคำจา

Rungsan Lakhamja, Ph.D. อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ 319 

    เบอร์โทร : 056 219 100-29 ต่อ 2218

    อีเมล : rungsan.l@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ประวัติการทำงาน

  • 2553 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ