คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ.ดร. รังสรรค์ หล้าคำจา

Rungsan Lakhamja, Ph.D. อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ 319 

เบอร์โทรศัพท์ 056 219 100-29 ต่อ 2218


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

 • ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพะเยา, 2563
 • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2548
 • ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2555

ประวัติการทำงาน

 • 2553 - ปัจจุบัน: ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • 2564 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่)

 • 2560 - 2564: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • 2554 - 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 • 2552 - 2553: ตำแหน่ง ครู โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

 • 2549 - 2551: ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการอบรมวิธีการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • Sonthirak, T., Naruemon, D., Rotarwut, P., Lakhamja, R. & Raweangwan, W. (in press). A Study of English Teaching Methods by Total Physical Response and Storytelling towards English Listening and Speaking Skills of English Major Students of the Faculty of Humanities and Social Sciences at Nakhon Sawan Rajabhat University. Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal, 13(1).
 • .
 • ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ดาเรศ นฤมล, ศุภาวีร์ เลิศผาติวงศ์, รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(2).
 • .
 • ธนาภัสสร์ สนธิรักษ์, ดาเรศ นฤมล, ประจักร์ รอดอาวุธ, รังสรรค์ หล้าคำจา และ วิมลพร ระเวงวัลย์. (2564). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 7(1).
 • .
 • Lakhamja, R. & Tachom, K. (in press). Implementing the Triangulation Teaching Techniques to Enhance English Speaking Skills for Thai Undergraduate Students. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(2).
 • .
 • Lakhamja, R. & Tachom, K. (2019). The Development of English Speaking Skills Using the Triangulation Teaching Techniques for Thai EFL Students: Preliminary Results. The Academic Journal Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University, 6(2), 39-60.
 • .
 • รังสรรค์ หล้าคำจา. (2561). การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
 • .
 • รังสรรค์ หล้าคำจา. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการฝึกทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เรียนวิชา 2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. นครสวรรค์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

 

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินหนังสือ เรื่อง "พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนระดับอุดมศึกษา" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน" หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา" หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานอื่นๆ

 • Lakhamja, R. (2017). English for Business Communication. Nakhon Sawan: Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhon Sawan Rajabhat University.
 • Lakhamja, R. (2015). Business English 1. Nakhon Sawan: Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhon Sawan Rajabhat University.