คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ดร.รังสรรค์ หล้าคำจา

Dr.Rungsan Lakhamja อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 3 ชั้น 1 สาขาวิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 056 219 100 ต่อ 2218  อีเมล : rungsan.l@nsru.ac.th
ผลงานวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูล
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 18 1 TCI
การบูรณาการวิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 8 2 TCI
มิติรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุควิถีชีวิตใหม่ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 8 1 TCI
The Effects of Total Physical Response and Storytelling on English Major Undergraduate Student’s Listening and Speaking Skills Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal 13 1 TCI
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 7 2 TCI
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 7 2 TCI
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 7 1 TCI
Implementing Triangulation Teaching Techniques to Enhance English Speaking Skills for Thai Undergraduate Students วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 10 2 TCI
The Development of English Speaking Skills Using the Triangulation Teaching Techniques for Thai EFL Students: Preliminary Results วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 2 TCI
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 9 1 TCI