คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์

Asst.Prof. Piset Pattarapong, Ph.D. อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาดนตรี (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 

   เลขที่ 398/1 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 

   Facebook : piset pattarapong 

   Email : piset.p@nsru.ac.th


    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

- ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

- ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)

- ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)

- ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)

- Ph.D. (Education)

- Dip. in Vocal Performance            

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์ฝ่ายการศึกษาสายอาชีพ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี

- หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสายอาชีพ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี

- หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

- อาจารย์ภาควิชาดนตรี วิทยาลัยครูนครสวรรค์

- หัวหน้าภาควิชาดนตรี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

- หัวหน้าภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอนของอาจารย์ และบรรยากาศในห้องเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษา 

  กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาดนตรี ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

- กลองยาวในสังคมและวัฒนธรรมชาวนครสวรรค์ 

  

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

- ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณาบทความวิชาการด้านดนตรี ให้กับวารสารวิชาการต่าง ๆ

ผลงานอื่นๆ