คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ธีรพร พรหมมาศ

TEERAPORN PROMMAS อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร. 056-219-100 -29 ต่อ 2207


ประวัติการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติการทำงาน

1 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน                  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

1 ตุลาคม 2552 - 24 เมษายน 2556        หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์

28 เมษายน 2554 - กรกฏาคม 2564        ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

30 มีนาคม 2555 - 29 มีนาคม 2558       กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภทคณาจารยประจำ

1 พฤษภาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2562     รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ