คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา

Assistant Professor Chatchaya Kanja อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคารดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

เบอร์โทรศัพท์ 081-9737850

E-mail : chatchaya.k@nsru.ac.th

          : nu_nu_kwan@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555

ศศ.. (ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2548 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2549-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ