คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวศราธรณ์ หมั่นปรุ

MissSarathorn Munpru อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

 

อาคาร 3 ห้อง 313

โทรศัพท์ภายใน 2205

อีเมล์ sarathorn.m@nsru.ac.th


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ศศ.ม ภาษาอังกฤษ  

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สองภาษาเพื่อการพัฒนาชุมชนคลองคางอย่างยั่งยืน

ศราธรณ์ หมั่นปรุและเอกวิทย์ สิทธิวะ 2563

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี

ผลงานอื่นๆ

บทความวิชาการ

กลวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพาพ, การฟัง พูดภาษาอังกฤษ, ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21

ศราธรณ์ หมั่นปรุ และ สุภาวดี ในเสนา

 

กลวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21

 

ปรัชพร พันหลง, อารรีรักษ์ ศรีวราพงศ์, ศราธรณ์ หมั่นปรุ, อมรรัตน์ พุมมา และวรัญญา โอภาษี