คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์

Miss Hathaichanok Khatasombun อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาสังคมวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.บ.) การพัฒนาสังคม

ปริญญาโท  พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม.) พัฒนาชุมชน

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1.การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2563

2.การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2560

3องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเฉพาะกรณ๊ชุมชนบ้านเนินกลาง หมู่ 2 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2560

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ