คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ วงค์รอด

Asst.Prof.Dr.Varapop Wongrod อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาสังคมวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์   อำเภอเมือง  

 จังหวัดนครสวรรค์   60000   โทรศัพท์หน่วยงาน  056-219100-29  ต่อ  2213  โทรศัพท์มือถือ  081-9254432  e-mail: varapop.w@nsru.ac.th         


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี      พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ..) รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                        บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ..) การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท      พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช..) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก     ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร           

 

ประวัติการทำงาน

2541-2543  ครูอาสาสมัคร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี

2544-2554  อาจารย์อัตราจ้าง สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

2555 – ปัจจุบัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

วรภพ  วงค์รอด. (2554). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครสวรรค์.

วรภพ  วงค์รอด. (2556). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนวัฒนธรรม

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์.

วรภพ  วงค์รอด. (2556). การพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไททรงดำบ้านหนองเนิน อำเภอท่าตะโก

               จังหวัดนครสวรรค์.

วรภพ  วงค์รอด. (2558). แนวทางในการจัดการชุมชนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี   

จังหวัดนครสวรรค์.

วรภพ  วงค์รอด. (2559). แนวทางการจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตะเคียนเลื่อน  อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์ 

วรภพ วงค์รอด. (2559). แนวทางการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค์

วรภพ วงค์รอด. (2560). แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตะเคียนเลื่อน

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วรภพ วงค์รอด. (2561). การพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนศึกษากรณีตำบลเขาดิน

อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

คณะอนุกรรมการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (องค์การมหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ในส่วนสถาบันการศึกษา

คณะกรรมการสมาคมการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ผลงานอื่นๆ