คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ว่าที่ร้อยตรีอนุ คุ้มเพชร

Mr.Anu Komphat นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สำนักงานคณบดี


ข้อมูลติดต่อ

    

สำนักงานคณะบดี ตึก 2 ชั้น 1 98 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0 5621 9100-29 ต่อ 2200 0 5621 9100-29 ต่อ 2201


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

พ.ศ. 2556 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

พ.ศ.2562 ชนะเลิศ ประเภทถ่ายภาพทิวทัศน์ ในชื่อผลงาน "แสงส่อง" สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน 2561.pdf

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ปี พ.ศ.2562  ระบบฐานข้อมูลโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2020): ฉบับวิสาขบูชา พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jgsnsbc-journal/article/view/245720

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ