คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม

Thitaporn Noynalum อาจารย์,สาขาวิชานิติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Email- thitaporn.n@nsru.ac.th

เบอร์โทร - 0979219319

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

นบ. นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

นม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นด. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

การศึกษาสิทธิชุมชนในการดูเเลบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เเละกฎหมายสิ่งเเวดล้อมของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มเเม่นำ้สะเเกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

การอนุรักษ์เเละการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาชุมชนลุ่มเเม่นำ้เจ้าพระยา ตำบลปากนำ้โพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นเเบบว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ