คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดร.วิมลพร ระเวงวัลย์

Dr.Wimonphon Rawengwan อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้อง 318 

398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

E-mail: wimolporn.r@nsru.ac.th

Tell: 090-9538076

Line ID: kib-555

    เบอร์โทร :

    อีเมล : wimolporn.r@my.nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ศศ.ด.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศศม.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ปี 2553 - ปัจจุบัน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

Rawengwan, W., & Yawiloeng, R. (2020). Reciprocal Teaching Method for Enhancing Thai EFL Learners’ Reading Comprehension Ability. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences20(1), 105-123. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/article/view/235680

Rawengwan, W. (2020). Metacognitive Reading Strategies and Reading Comprehension Achievement with Difference Proficiencies’ EFL Learners through Reciprocal Reading Activities. Acedemic Journal of MBU; Lanna Campus, 9(2), 34-45.

 

 

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ