คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ดร.วิมลพร ระเวงวัลย์

Dr.Wimonphon Rawengwan อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

ห้อง 318 อาคาร 3 ชั้น 1 สาขาวิชาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 090-9538076  อีเมล : wimolporn.r@my.nsru.ac.th