คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวนนทพัทธ์ ตรีณรงค์

Nontapat Trinarong อาจารย์,สาขาวิชานิติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ปี 2545 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี 2546 ทนายความ สภาทนายความ

ปี 2550 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)

ประวัติการทำงาน

1 ธันวาคม 2545 - 1 พฤษภาคม 2546  ทนายความฝึกหัด  สภาทนายความ

1 มีนาคม 2549 - 24 พฤษภาคม 2551 ทนายความ บริษัท ลอว์แอนด์แฟคตอริ่ง กรุ๊ป จำกัด

13 กรกฎาคม 2552 - 15 พฤศจิกายน 2552 เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน แผนกนิติการ บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำกัด        

1 พฤศจิกายน 2553 - จนถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

           

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

. การนำเทคนิคThink - pair – share และเทคนิค Learning Contracts มาบูรณาการการเรียนการสอนและนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการศาลจำลอง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อคุ้มครองอัตลักษณ์ของชุมชน ศึกษากรณี : ชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

. แนวทางการพัฒนามาตรการทางกฎหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยทรงดำ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. มาตรการการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศึกษากรณี : ชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ

เอกสารประกอบคำสอนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

ตำราวิชา กฎหมายลักษณะประกันภัย