คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางพิมพ์อุมา ธัญธนกุล

Pim-u-ma Thanthanakul อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ศศ.บ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อม.ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2549-ปัจจุบัน

หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ.2556- 2560 และ 2564-ปัจจุบัน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 

-              พิมพ์อุมา โตสินธพ. (2549) วิทยานิพนธ์เรื่อง คลองเชื่อมกับพัฒนาการของชุมชนในลุ่มแม่น้ำบางปะกง พ.ศ.2398-2500. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

-              พิมพ์อุมา โตสินธพ. (2549) แผนที่สถาปัตยกรรมมรดกทางวัฒนธรรมในอำเภอเมืองนครสวรรค์. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  

-              พิมพ์อุมา โตสินธพ. (2552). แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม  ในอำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  

-              พิมพ์อุมา โตสินธพ. (2552). การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ e- learning รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย

-              พิมพ์อุมา ธัญธนกุล.(2556). รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคการทำเป็นกลุ่มและเทคนิคการระดมสมองที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาวิถีโลกและวิถีไทย  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-              พิมพ์อุมา ธัญธนกุล. (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชนสันคู อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์. สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

-              พิมพ์อุมา ธัญธนกุล. (2558).ประวัติศาสตร์ชุมชนสันคู อเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. รายงานการประชุมวิชาการและนเสนองานผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2  

-              พิมพ์อุมา ธัญธนกุล. (2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ระบบคมนาคมทางบกกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-2559. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์. (โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ในความสนับสนุนของสนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

-              พิมพ์อุมา ธัญธนกุล.  (2561). บทความวิจัยเรื่อง  ระบบคมนาคมทางบกกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของไทย พ.ศ. 2475-2559. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 5 (2), 249-268.

-              พิมพ์อุมา ธัญธนกุล. (2561). เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

-              พิมพ์อุมา ธัญธนกุล. (2562).ายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ธุรกิจรถโดยสารในภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2560. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ในความสนับสนุนของสนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

-             วิทยากรอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  เรื่อง “ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์และความสำคัญของประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ” ให้แก่ตำรวจท่องเที่ยว จ.นครสวรรค์

-             วิทยากรอบรมนักเรียน เรื่องบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่หน่วยงานตำรวจสันติบาล จ.นครสวรรค์ ที่โรงเรียนท่าทอง ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

-             วิทยากรมักคุเทศน้อยเจ้าบ้าน

ผลงานอื่นๆ

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551