คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สอาดเทียน

Assistant Professor Dr.Sawitree Sa-ardthain อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 2 สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0813245300  อีเมล : sawitree.sa@nsru.ac.th
ผลงานวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูล
พัฒนาการและการบริหารงานของผู้นำองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสังกัดสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ (พ.ศ.2535-2546) วารสาร มจร. การพัฒนาสังคม 8 2 TCI
การจัดการข้อมูลชุมชนด้านภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารพิกุล 2 2 TCI
สาเหตุการออกกลางตันของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชลงกรณราชวิทยาลัย 4 1 TCI
Community Resilience for the Survival in Flood Bed Area Nakhon Sawan Province. Kesetsart Journal of Social Sciences 12 1 Scopus
Change in flood-prone areas to adaptation agricultural life in Nakhon Sawan Province เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ Issass ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม 10 1 SJR
จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11 11 1 ERIC
ทุนทางสังคมกับบทบาทของหน่วยงานภายนอกในการสร้างสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาระบบสวัสดิการชุมชนในชุมชนวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอบางบูลนาก จังหวัดพิจิตร วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 16 1 ERIC
The Development of Social Innovation in Promoting Community Tourism to Develop the Grassroots Economy in Takhli Subdistrict Takhli District, Nakhon Sawan Province วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 19 1 TCI