คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.วิลุบล กองกลิ่น

Asst.prof.Wilubon Kongklin อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ห้อง 222  อาตาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2555 ..(ประวัติศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2550 .บ.(ประวัติศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)      

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  

- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

รางวัลที่เคยได้รับ

- พ.ศ. 2557 รางวัลผลงานด้านวิชาการด้านการเรียนการสอนดีเด่น โครงการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

- ธีรพร พรหมมาศและวิลุบล สินธุมาลย์. (2562). ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่าน พ.ศ. 2398-2504. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (โครงการวิจัยชุดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ในความสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

-วิลุบล สินธุมาลย์. (2556). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิถีโลกและวิถีไทยด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์. นครสวรรค์:สาขาวิชาประวัติศาสตร์.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.(งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)    

วิลุบล สินธุมาลย์. (2556). สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2556. นครสวรรค์:สาขาวิชาประวัติศาสตร์.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.(งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)         

 - วิลุบล สินธุมาลย์. (2555). ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด เทคนิคการทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียว เทคนิคจิ๊กซอ เทคนิคระดมสมอง เทคนิคการเขียนรอบวง เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม เทคนิคแผนที่ความคิด และเทคนิคการโต้วาที ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ในการเรียนรายวิชาวิถีโลกและวิถีไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. นครสวรรค์:สาขาวิชาประวัติศาสตร์.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.(งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)         

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

- บรรยาย หัวข้อ พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย“ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำน่าน ค.ศ.1855 – 1961” ในโครงการความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ให้แก่ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   

- บรรยาย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว : ภาพสะท้อนจากแบบเรียน” ในการอบรมวิชาการ ประเทศไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร : สุโขทัย-อยุธยา” ให้แก่ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม2558 ณ ห้องอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     

- บรรยาย หัวข้อ “สอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) อย่างไรให้เด็กมีคุณภาพในยุค AEC” ให้แก่ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

- วิทยากรอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 150 คน ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ณ หอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558     

- บรรยาย หัวข้อ “ไกสอน พมวิหาน (Kraison Pomvihan) : นโยบายจินตนาการใหม่ของลาว” ในการประชุมวิชาการ “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ครั้งที่ 4 ให้แก่ครู
อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร     
     

- บรรยาย หัวข้อ “สงครามกลางเมืองอเมริกา” ในโครงการอบรมประวัติศาสตร์สากลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557     

- บรรยาย หัวข้อ “ปฏิกิริยาของรัฐในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อจักรวรรดินิยม(ลาว) ในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อดีตขีดปัจจุบัน ให้แก่ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลงานอื่นๆ

- บทสัมภาษณ์ใน สกว.เพิ่มพูนปัญญาภูมิหลังอาเซียนก่อนเขาเออีซี. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๕๘๐๗.๒๐๑๔-๑๒-๐๑-๑๒-๐๔&catid=๓๒&Itemid=๓๕๖ เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2560

- ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ณ Icon Plus Academy ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557