คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ

Narathip Phengphit อาจารย์,สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200  อีเมล : narathip.p@nsru.ac.th
ผลงานวิชาการ

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูล
การพัฒนานวัตกรรมสังคมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 19 1 TCI
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลเพื่อศึกษาอิทธิพลของพื้นที่สีเขียวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิว กรณีศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 8 TCI