คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ

Mr.Narathip Phengphit อาจารย์,สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

ห้อง 221 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค์

    เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200

    อีเมล : narathip.p@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

2557-2561 เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2564-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลที่เคยได้รับ

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • ภัทราพร สร้อยทอง, กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า, สุชาติ ชายหาดและนราธิป เพ่งพิศ (2562). การวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำ เมืองและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, มหาวิทยาลัยบูรพา.
 •  
 • ภัทราพร สร้อยทอง, กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า, สุชาติ ชายหาดและนราธิป เพ่งพิศ (2562). การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนและก๊าชเรือนกระจกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก, โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,มหาวิทยาลัยบูรพา.
 •  
 • ภัทราพร สร้อยทอง, กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า, สุชาติ ชายหาด นราธิป เพ่งพิศ และสมกมล รักวีรธรรม (2561). โครงการพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศเพื่อการเกษตร.  การวิจัยจากสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน).
 •  
 • นราธิป เพ่งพิศ วรรธนนันท์ ใจสะอาดและไชยา อู๋ชนะภัย. (2563). การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล เพื่อศึกษาอิทธิพลของพื้นที่สีเขียวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิว กรณีศึกษาเทศบาล  นครนครสวรรค์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 28 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2563. (จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 •  
 • Phattraporn Soytong, Kannika Janchidfa, Narathip Phengphit, and Suchart Chayhard. (2017). Monitoring Urban Heat Island in the Eastern Region of Thailand and its Mitigation through Greening City and Urban Agriculture. Journal of Agricultural Technology. Volume 13 No 7.2 December 2017. (จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ACI)
 •  
 • Soythong, P., Janchidfa, K., Phengphit, N., & Chayhard, S. & Perera, R. (2016). The Effects of Land Use and Climate Change on Water Resources to the Eastern Region of Thailand. International Journal of Agricultural Technology. Volume 12 No 7.1 Decmeber 2016.(จัดอยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 และ อยู่ในฐานข้อมูล ACI)
 •  
 • นราธิป เพ่งพิศ. (2565). การศึกษาอิทธิพลและแนวโน้มของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิพื้นผิวดิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ (ทุนสาขาวิชาภูมิศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 •  
 • นราธิป เพ่งพิศ. (2566). การพัฒนาระบบเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จังหวัดนครสวรรค์กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 (ผ่านหน่วยงาน) ปี 2566

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ