คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร

Asst. Prof. Tassaneeporn Wisansuwannakorn อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2549

อาจารย์อัตราจ้าง ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ. 2553

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร

28/11/255625/02/2559

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

28/11/255627/11/2560

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/05/256031/07/2560

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/08/256027/11/2560

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/05/256131/10/2562

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/11/2562 – 19/06/2563

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

20/06/2563 – 26/08/2563

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

29/08/2563 – ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาข้อมูลในด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อเทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”  ประจำปีงบประมาณ 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2. บทเรียนออนไลน์  (e-Learning) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (นครสวรรค์ศึกษา) : คนจีนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา” ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4. งานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการและการบริหารงานของผู้นำองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในสังกัดวิทยาลัยครูนครสวรรค์ (พ.ศ. 2519-2535)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

5. งานวิจัยชุมชน เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (นครสวรรค์ศึกษา) : คนจีนปากน้ำโพ” ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. บทความวิชาการ เรื่อง "น้ำมันกับสังคมไทยก่อนเกิดวิกฤติการณ์น้ำมัน พ.ศ. 2516" ตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

7. งานวิจัยเรื่อง "สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

1. วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การฟื้นฟูและสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนวัดท่าทอง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2. วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรม” ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม และวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

3. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ในวันพฤหัสบดีที่ 24  มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้แก่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์”  ในงานแสดงนิทรรศการและเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สานสุนทรีย์ สี่แควศิลป์ : มองอดีต ปัจจุบัน ผ่านดนตรี กวี ศิลป์ ประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายนครสวรรค์” ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ลาน Event Hall ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

5. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทพเจ้าเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน” ในโครงการ : การจัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีการบูรณาการกับการวิจัยอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครสวรรค์” ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ (221) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์        

6. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ชุมชนชาวจีนในจังหวัดนครสวรรค์” และ “บทบาทศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิมที่มีต่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวิชาวดี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

7. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดย สภาวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “นำเสนอและถอดบทเรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จากกรณีศึกษา 15 อำเภอ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จัดโดยสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

9. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในนครสวรรค์” ในการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์จีน” ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องรัตนพิมาน (226) อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

10. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ประวัติศาสตร์นครสวรรค์ สำหรับมัคคุเทศก์น้อย" ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง "มัคคุเทศก์น้อย...ร้อยเรื่องเมืองสี่แคว" ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

11. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ประวัติศาสตร์นครสวรรค์" วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ จังหวัดนครสวรรค์

12. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย" ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลงานอื่นๆ