คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร

Asst. Prof. Tassaneeporn Wisansuwannakorn อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2549

อาจารย์อัตราจ้าง ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ. 2553

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร

28/11/255625/02/2559

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

28/11/255627/11/2560

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/05/256031/07/2560

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/08/256027/11/2560

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/05/256131/10/2562

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01/11/2562 – 19/06/2563

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

20/06/2563 – 26/08/2563

รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

29/08/2563 – ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1. งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาข้อมูลในด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อเทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”  ประจำปีงบประมาณ 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2. บทเรียนออนไลน์  (e-Learning) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนรัฐชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3. งานวิจัยชุมชน เรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (นครสวรรค์ศึกษา) : คนจีนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา” ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

4. งานวิจัย เรื่อง “พัฒนาการและการบริหารงานของผู้นำองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในสังกัดวิทยาลัยครูนครสวรรค์ (พ.ศ. 2519-2535)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

5. งานวิจัยชุมชน เรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (นครสวรรค์ศึกษา) : คนจีนปากน้ำโพ” ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. บทความวิชาการ เรื่อง "น้ำมันกับสังคมไทยก่อนเกิดวิกฤติการณ์น้ำมัน พ.ศ. 2516" ตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

7. งานวิจัยเรื่อง "สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

1. วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การฟื้นฟูและสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครสวรรค์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนวัดท่าทอง ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2. วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรม” ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม และวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

3. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ในวันพฤหัสบดีที่ 24  มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้แก่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์”  ในงานแสดงนิทรรศการและเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สานสุนทรีย์ สี่แควศิลป์ : มองอดีต ปัจจุบัน ผ่านดนตรี กวี ศิลป์ ประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายนครสวรรค์” ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ลาน Event Hall ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์

5. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทพเจ้าเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน” ในโครงการ : การจัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีการบูรณาการกับการวิจัยอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครสวรรค์” ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ (221) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์        

6. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ชุมชนชาวจีนในจังหวัดนครสวรรค์” และ “บทบาทศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิมที่มีต่อท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวิชาวดี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

7. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโดย สภาวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “นำเสนอและถอดบทเรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จากกรณีศึกษา 15 อำเภอ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จัดโดยสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

9. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในนครสวรรค์” ในการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์จีน” ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องรัตนพิมาน (226) อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

10. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ประวัติศาสตร์นครสวรรค์ สำหรับมัคคุเทศก์น้อย" ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เรื่อง "มัคคุเทศก์น้อย...ร้อยเรื่องเมืองสี่แคว" ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

11. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ประวัติศาสตร์นครสวรรค์" วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ จังหวัดนครสวรรค์

12. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย" ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลงานอื่นๆ