คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์

Asst.Prof. Natthira Karnjanasin อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000

    เบอร์โทร : 061 795 1441

    อีเมล : natthira@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

พ.ศ. ๒๕๔๖

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

พ.ศ. ๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

     ๑.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

     ๒. ตำแหน่งอื่น ๆ

 ๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)

 ๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)

 ๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 ๒.๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลผลงานทางวิชาการด้านการเรียนการสอนดีเด่น โครงการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน ครั้งที่ 2” พ.ศ. 2558

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาในฐานะเมืองหลัก พ.ศ. 2500-2560

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ