คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์

Asst.Prof. Natthira Karnjanasin อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

พ.ศ. ๒๕๔๖

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

พ.ศ. ๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

     ๑.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

     ๒. ตำแหน่งอื่น ๆ

 ๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)

 ๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)

 ๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 ๒.๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน

รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลผลงานทางวิชาการด้านการเรียนการสอนดีเด่น โครงการ “วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน ครั้งที่ 2” พ.ศ. 2558

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของนครราชสีมาในฐานะเมืองหลัก พ.ศ. 2500-2560

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ