คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวขวัญเรือน กระจ่างเอี่ยม

Kwanruan krajangiam เจ้าหน้าที่การเงิน,สำนักงานคณบดี


ข้อมูลติดต่อ

    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 2 ชั้น1

เบอร์โทร 056-219100ต่อ2201

 

 

 

 


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

อนุปริญญาตรี สาขาการบัญชี

เทคโนโลยีนครสวรรค์

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ