คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายศักดิ์ณรงค์ ทิพวรรณ์

Saknarong Thipphawan นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สำนักงานคณบดี


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทร 056-219100 ต่อ 2202 

มือถือ 089-566-4660

Email. saknarong.t@nsru.ac.th


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ