คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางรุ่งทิวา ปานพุ่ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ศูนย์ภาษา


ข้อมูลติดต่อ

    


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ