คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประเสริฐ

Wipawan Pongprasert เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,ศูนย์ภาษา


ข้อมูลติดต่อ

    

ตึก 15 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

ก.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 พนักงานไอที่ โรงแรม 42C The Chic Hotel Nakhonsawan ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562 พนักงานธุรการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ