คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผศ.สุกัญญา คงสูน

Miss Sukanya Kongsoon รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

    

398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

1มิถุนายน 2550 อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -1มิถุนายน 2551-ปัจจุบัน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -ธันวาคม 2554 หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -มกราคม 2555-26 มีนาคม 2556 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -27 มีนาคม 2556-26 มีนาคม 2560 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -มิถุนายน 2563 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ -1เมษายน 2564-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

-ตำราภาษาวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง

-ตำราภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียง

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

-กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

-กรรมการตัดสินการประกวดพูดสุนทรพจน์

-กรรมการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค

-กรรมการตัดสินการประกวดแต่งคำประพันธ์

ผลงานอื่นๆ