คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญสุข

Assistant ProfessorSukanya Kongsoon รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200  อีเมล : sukanya.k@nsru.ac.th