คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดร. สนั่น กัลปา

sanan kanlapa รองคณบดีฝ่ายบริหาร,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

    

99/28 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

    เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2201

    อีเมล : sanan.k@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาศาสนา มหาวิทยลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาโท M.A. Political Scienec Pune of University India

ปริญญาเอก Ph.D. Political Scienec Marratthawada of University India

ประวัติการทำงาน

หัวหน้าสาขาสังคมวิทยา

หัวหน้าศูนย์ภาษา

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศสตร์การพัฒนา

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

กรรมการสภาวิชาการ 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรีอน

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

กรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

รางวัลที่เคยได้รับ

ข้าราชการดีเด่น สำนึกงานราชการพลเรือน

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

การจัดการข้อมูลชุมชนด้านภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ