คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประสพ ยลสิริธัม

Prasop Yolsiritham รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  วิชาโทบริหารการศึกษา

                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ปริญญาโท         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

                             มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาเอก        รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

เคยเป็น

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ปัจจุบัน

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รางวัลที่เคยได้รับ

เกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบให้

 

กิตติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม   พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบให้

 

โล่รางวัลนักศึกษาครูตัวอย่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบให้

 

โล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้มอบให้

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

การสร้างระบบการจัดเก็บและพัฒนาข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

 

ผลงานอื่นๆ