คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

Associate Prof.Dr.Suchat Saengthong คณบดี,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

398 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

    เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2214

    อีเมล : suchat.s@nsru.ac.th


ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. สาขาวิชาไทศึกษา (พ.ศ.2549)
 • ศศ.ม. สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (พ.ศ.2539)
 • ค.บ.สาขาวิชาดนตรีศึกษา (พ.ศ.2530)

ประวัติการทำงาน

 • วิทยาลัยครูภูเก็ต (พ.ศ.2530-2537) อาจารย์ระดับ1-5
 • สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.2537-2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ6
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (พ.ศ.2542–ปัจจุบัน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ7-8 รองศาสตราจารย์ระดับ8-9

รางวัลที่เคยได้รับ

 • รางวัลวิจัยระดับดีมากของ HERP พ.ศ.2558 -รางวัลวิจัยระดับดีเด่นของ HERB พ.ศ.2560
 • นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (พ.ศ.2558)
 • การพัฒนาทุนทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(พ.ศ.2558)
 • การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกรณีการประดิษฐ์สร้างดนตรีเพื่องการผ่อนคลาย (พ.ศ.2561)
 • อดีตรับใช้ปัจจุบัน : กรณีศึกษาการประดิษฐ์สร้างดนตรีร่วมสมัยเพลงรำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีเพลงปฏิพากย์ = Analysis elements of music of patiphaK songs
 • ประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ

ผลงานสร้างสรรค์

 • บทเพลง กวี ศิลป์ การอธิบายประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ (พ.ศ.2560)
 • บทเพลงจิตวิญญาณแห่งปากน้ำโพ (Spirit of Pak Nam Pho)

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

 • ดนตรี(นอก)วจนานุกรม แห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
 • วงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ (Nakhonsawan Youth Orchestra)

ผลงานอื่นๆ