คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง

Associate Professor Dr.Suchat Saengthong คณบดี,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2214  อีเมล : suchat.s@nsru.ac.th