คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สนั่น กัลปา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ คณฑา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คงสูน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวอนัญญา วารีสอาด

ผู้ช่วยคณบดี รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการเชิงพื้นที่

นางสาวดนธินี ฟองคำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ