คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การขอผลงานทางวิชาการ

ขั้นตอนการขอผลงานวิชาการ


ขั้นตอนการขอผลงานวิชาการ

แบบฟอร์ม


ฟอร์มต่างๆขอผลงาน PDF

ฟอร์มต่างๆขอผลงาน Word

บันทึกข้อความส่งรายชื่อนักวิจัยดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัย


 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แบบประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565

ราชกิจจานุเบกษา


ราชกิจจานุเบกษา 2560

ราชกิจจานุเบกษา 2563