คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การขอผลงานทางวิชาการ

ขั้นตอนการขอผลงานวิชาการ


ขั้นตอนการขอผลงานวิชาการ

แบบฟอร์ม


ฟอร์มต่างๆขอผลงาน PDF

ฟอร์มต่างๆขอผลงาน Word

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัย


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการสอน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา


ราชกิจจานุเบกษา 2560

ราชกิจจานุเบกษา 2563