คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Slide1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น

สนใจเข้าศึกษา
Slide2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พบกับหลักสูตรคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อประกอบอาชีพ "ในอนาคต"

สนใจเข้าศึกษา
Slide3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สนใจเข้าศึกษา

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์

ข่าวสารประกาศประชาสัมพัธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

14 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสัมมนาการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เชิญวิทยากรมาบรรยายแบบออนไลน์

รับสมัครนักศึกษา เพื่อสมัครเป็นประธานสโมสรนักศึกษา
13 พฤษภาคม 2564

รับสมัครนักศึกษา เพื่อสมัครเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
1 เมษายน 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 #รอบ4 #รอบสุดท้าย!

"นิทรรศการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน/โรงเรียน"
30 มีนาคม 2564

ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้จัดกิจกรรมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นฯ และกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษาฯ จำนวน 37 พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งออกเป็นเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษา จำนวน 18 โรงเรียน และเครือข่ายชุมชน จำนวน 19 ชุมชน และเมื่อการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย เสร็จสิ้นครบทุกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการจัดพิมพ์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ในใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้และความคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณะชนและวงวิชาการ กองบรรณาธิการตั้งความคาดหวังว่าจะพัฒนาวารสารเล่มนี้ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ความคาดหวังดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นความจริง เมื่อกองบรรณาธิการได้รับแจ้งว่า วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ไว้ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คู่มือการส่งบทความ

เว็บไซต์วารสาร ThaiJo

ติดต่อตีพิมพ์

ตารางห้องประชุม

จองห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านระบบ e-booking

ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน