คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Slide1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สนใจเข้าศึกษา
Slide2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พบกับหลักสูตรคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อประกอบอาชีพ "ในอนาคต"

สนใจเข้าศึกษา
Slide3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สนใจเข้าศึกษา

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์

ข่าวสารประกาศประชาสัมพัธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

14 มกราคม 2565

ทุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2565

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศทางด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
21 ตุลาคม 2564

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ รอบพิเศษ (เดือนตุลาคม 2564) และ ระบบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2564

ประกาศ !! เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (รอบพิเศษ) เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ที่มีรหัสนักศึกษา 57-61 และ 62 เทียบโอนเท่านั้น

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนรวมถึงแวดวงวิชาการ กองบรรณาธิการมีความคาดหวังว่าจะพัฒนาวารสารนี้ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 – ปัจจุบัน วารสารได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
      -  บทความวิชาการ คือ บทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ
      -  บทความวิจัย คือ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
      -  บทความปริทรรศน์ คือ เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ วารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์เปรียบเทียบกัน
วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ
วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่
      -  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      - เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ
การจัดพิมพ์
วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

คู่มือการส่งบทความ

เว็บไซต์ส่งวารสาร ThaiJo

รูปแบบตีพิมพ์

ตารางห้องประชุม

จองห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านระบบ e-booking

ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน