คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Slide1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธำรงภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สนใจเข้าศึกษา
Slide2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พบกับหลักสูตรคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อประกอบอาชีพ "ในอนาคต"

สนใจเข้าศึกษา
Slide3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สนใจเข้าศึกษา

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์

ข่าวสารประกาศประชาสัมพัธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

21 มีนาคม 2566

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)

“ก้าวแรกแห่งความภาคภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งความฝัน”

กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF ๕ ประการ)
21 มีนาคม 2566

เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ รู้มารยาท และส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล
5 มกราคม 2566

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ happy new year 2023 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่และถวายพระพรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

YOUTUBE Channel ยอดมนุษย์ HSS NSRU

ช่องทางสื่อการเรียนรู้ YOUTUBE Channel ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รู้จัก U2T โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เมื่อบ้านเกิด..มีฝันซ่อนอยู่ พวกเธอจากบ้านมา เพื่อมาหาฝันในเมืองใหญ่ เพราะคิดว่าที่นี่คงสร้างฝันและโอกาสให้พวกเธอได้แต่ในความจริงมันไม่เป็นแบบที่เธอคิด บางทีก็ทำให้ท้อ เพราะไม่รู้จะได้เจอความฝันที่ต้องการจริงๆหรือเปล่า ? หรือบางทีเราอาจกำลังมองข้ามบางสิ่งไป...งั้นเรามาลองมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นชีวิตของเรากัน นั่นก็คือ “บ้านเกิด” สถานที่ ที่ให้ความสบายใจและความอบอุ่น ซึ่งอาจมีแสงสว่างของอนาคต ความฝัน และความสำเร็จ ที่รอให้เราไปสร้าง และเริ่มต้นขึ้นมา

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนรวมถึงแวดวงวิชาการ กองบรรณาธิการมีความคาดหวังว่าจะพัฒนาวารสารนี้ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 – ปัจจุบัน วารสารได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
      -  บทความวิชาการ คือ บทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ
      -  บทความวิจัย คือ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
      -  บทความปริทรรศน์ คือ เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ วารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์เปรียบเทียบกัน
วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ
วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่
      -  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      - เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ
การจัดพิมพ์
วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
      - ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

คู่มือการส่งบทความ

เว็บไซต์ส่งวารสาร ThaiJo

รูปแบบตีพิมพ์

ตารางห้องประชุม

จองห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านระบบ e-booking

ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน