คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Slide1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น

สนใจเข้าศึกษา
Slide2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พบกับหลักสูตรคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อประกอบอาชีพ "ในอนาคต"

สนใจเข้าศึกษา
Slide3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สนใจเข้าศึกษา

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์

ข่าวสารประกาศประชาสัมพัธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

"นิทรรศการสานสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน/โรงเรียน"
30 มีนาคม 2564

ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และได้จัดกิจกรรมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นฯ และกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษาฯ จำนวน 37 พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งออกเป็นเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษา จำนวน 18 โรงเรียน และเครือข่ายชุมชน จำนวน 19 ชุมชน และเมื่อการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย เสร็จสิ้นครบทุกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"
8 มีนาคม 2564

"การดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องด้วยเป็นการสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ ความมีศักยภาพในการรวบรวม การประมวลความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของอาจารย์ และการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ"

พบกันเวลา 13.30 น. Live สด รายการ HUMAN TALK
28 มกราคม 2564

วันนี้ห้ามพลาด !!! พบกันเวลา 13.30 น. Live สด รายการ HUMAN TALK รายการที่จะอัพเดทข่าวสารทั้งวงนอก และวงในแบบ inside ที่สุด ในรอบรั้วคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการจัดพิมพ์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ในใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์กรความรู้และความคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณะชนและวงวิชาการ กองบรรณาธิการตั้งความคาดหวังว่าจะพัฒนาวารสารเล่มนี้ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ความคาดหวังดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นความจริง เมื่อกองบรรณาธิการได้รับแจ้งว่า วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ไว้ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คู่มือการส่งบทความ

เว็บไซต์วารสาร ThaiJo

ติดต่อตีพิมพ์

ตารางห้องประชุม

จองห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านระบบ e-booking

ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน