คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ร้อยเอกหญิงอารีรักษ์ ศรีวราพงศ์

Areerak Sriwarapong อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคาร 3 ห้องทำงาน 317

โทรศัพท์ 081-6969497

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

-  ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     ม.นเรศวร

-  ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต          สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

-  ปริญญาตรี                              วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2555-ปัจจุบัน   อาจารย์     มรภ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2546-2553     พยาบาล    รพ.รวมแพทย์นครสวรรค์

พ.ศ. 2540-2546     พยาบาล    รพ.วิชัยยุทธ

พ.ศ. 2532-2540     พยาบาล    รพ.พระมงกุฎเกล้า

รางวัลที่เคยได้รับ

-

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

1.   กลวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในศตวรรษที่ 21  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2.   การพัฒนาทักษะการฟัง พูดด้วยตนเองผ่าน VRChat สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลงานสร้างสรรค์

-

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

บริการวิชาการ  ศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

ผลงานอื่นๆ