คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร

Pannaruj Anancharuspat อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

    

อาคารดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)

โทร. 062-5565141

 E-mail : Pannaruj.a@nsru.ac.th

 Facebook : Pannaruj Anancharuspat

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาดนตรีตะวันตก ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แขนงการแสดงดนตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • 2551-2562 
   • นักดนตรีสังกัดแกรมมีโกลด์ (Grammy Gold)
  • 2550-2562
   • อาจารย์พิเศษสอนวิชาเครื่องลมทองเหลือง โรงเรียนสาธิตฯแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2556-2562
   • อาจารย์พิเศษสอนวิชาเครื่องดนตรีเอกทรัมเป็ต ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2560-2562
   • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • 2562-ปัจจุบัน
   • อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ